Post scriptum.

 1. ”If you stand for nothing, you fall for anything”
 2. Skatt är stöld, och alla schlappsvansar som lever på statens allmosor skall betraktas som tjuvar. Hit räknas politiker, lobbyister, utredare, minglare, opinionsbildare, konsulter, reklammakare med flera.
 3. Ränta är stöld, och alla schlappsvansar som lever på kapitalets tribut skall betraktas som tjuvar. Hit räknas bankirer, storföretagare, mäklare, jurister, revisorer, reklammakare, marknadsförare, med flera.
 4. Demokrati och populism är två ord för samma sak; det ena grekiskt och det andra latin. Men bägge betyder folk-folkstyre. I antikens Athen och Rom saknade kvinnor och slavar rösträtt. Men inom den lilla överklassen fanns principen; en man en röst! Någon verklig demokrati var det alltså inte tal om!
 5. Se upp med ett abstrakt språk, som intellektuella trollkarlar använder för att förvrida huvudet på folk. Political bullshit och corporate bullshit är exempel på två abstrakta "skitspråk", men det finns många andra. Stryk därför alla abstrakta ord och liknelser ur en text, vilket snabbt avslöjar språkets manipulativa karaktär.
 6. Se upp med retorikens grundstenar; ethos-auktoritet, pathos-känsla och logos- fakta.
 7. Se upp med offerretoriken. En ideologi som säger sig föra offrets talan, utvecklas lätt till en totalitär, intolerant och fundamentalistisk lära.
 8. Se upp med etiken, både den religiösa och den politiska. Etik och moral är två ord för samma sak; det ena grekiskt, det andra latin. Men vilken sak? Om individen kan ha moral och om kollektivet kan ha etik, så finns ockå dubbelmoral och dubbeletik, eller hur!
 9. Se upp med alla kulturknuttar som vill förbättra världen och som använder språket som ett instrument för produktion av propaganda. Eller som en fransk agnostiker skulle ha sagt: écrasez les infâmes; l'eglise, l'état et l'université!
 10. Se upp med media, ty lögnen och dubbelspelet är det normala. Var därför kritisk både mot budskapet och budbäraren. Men framför allt; kontrollera vem som skickat fram budbäraren.
 11. Se upp med filosofin, som delat in världen i en verklig och en imaginär del, och människan i kropp och själ (Platons idévärld). Tro inte på politiker som påstår att filosofiska idealstater kan förverkligas.
 12. Se upp med nationalekonomin, ty BNP är ett blandekonomiskt begrepp som mäter både privat och offentlig konsumtion. Denna lära har formats av politiska ekonomer under de senaste 200 åren.
 13. Universitetet har alltid varit flummigt. Oden blev enögd efter att ha druckit ur Mimers källa, och sedan dess har alla makthavare varit enögda. Men lagen i den sekulära staten måste hävda ett sunt levende som den enda sanna principen. En nihilistisk och omoralisk stat är en styggelse.
 14. Kyrkan vilar på en falsk bas. Det finns ingen Gud, ingen Fader, ingen Son, ingen helig Ande. Bibeln och Koranen är sagoböcker, och människan är en apa.
 15. Demokratin vilar på en falsk bas (det finns inget Folk och ingen Folkvilja). Det finns 2 klasser; överklass och underklass. Dessa skall vara representerade i Riksdagen i varsin kammare.
 16. Marknaden vilar på en falsk bas (det finns ingen Myntfot och inget Jämviktsläge). Guldmyntfoten avskaffades av politikerna på 30-talet, eftersom den inte gav politiken tillräckligt stort handlingsutrymme. Sedan dess har vi haft papperspengar och en politiskt genererad inflation av ungefär 5% per år.
 17. Samhället vilar på en falsk bas (det finns inget Fördrag och ingen gemensam Värdegrund). Samhället har formats av den klass som för tillfället har haft makten, och då betyder sanningen ingenting. Utan den klass som har makten bestämmer vad som är politiskt, ekonomiskt och religiöst korrekt.
 18. Den svenska modellen har alltid varit korrupt. Politiker och bankirer gick hand i hand, när man skapade de svenska storföretagen genom att manipulera lagar, avtal, priser och skatter. Småföretagarna kom i kläm, och en svart marknad växte fram.
 19. Staten har alltid varit korrupt, men är nu dubbelt korrupt, efter det att samhället sprack på mitten i två delar. Vi har hamnat i en situation, där två makteliter medvetet pungslår medborgaren, vilket inte är acceptabelt.
 20. I Sverige har vi blandekonomi, d.v.s planekonomi och marknadsekonomi. I ett sådant samhälle borde det vara naturligt med ett tvåkammarsystem. en kammare för socialisterna och en kammare för borgerligheten. När bägge kammarna är överens, går beslutet till en högre instans som avgör om beslutet är enligt grundlagen. Jämför med romarrikets SPQR eller den amerikanska författningen före 1913.
 21. Det behövs inga privatägda centralbanker och inga affärsbanker. Det enda som behövs är sparbanker som inte skall få låna ut mer än vad man har i inlåning, d.v.s kapitaltäckningskravet skall vara 100%, och därmed sätter vi punkt för bankernas möjlighet att skapa pengar ur luft.
 22. Jag har sett gårdagen, jag känner morgondagen. Inskrift på Tutankhamons grav.

Tack för visat intresse, Jan