Tjurar & Björnar

Bankirer och politiker insåg mycket tidigt att samarbete var lönsamt. Bankirerna behövde lagstiftning och politikerna behövde pengar. Denna symbios är idag fullt utvecklad inom en elit som helt behärskar samhället. Enligt von Mises är kapitalismens ständigt återkommande kriser en funktion av själva systemet och dess korrupta ledare. Enligt John Maynard Keynes styrs marknaden mer av människans reptilhjärna än av rationella överväganden. Enligt George Soros speglar kurserna på finansmarknaden inte verkligheten utan endast marknadens tolkning av verkligheten. Eftersom det inte finns någon teori för hur aktier skall prissättas på kort sikt, så kan psykopater och andra skojare härja fritt på aktimarknaden. När du är ute och spatserar på Wall Street, se upp för tjurar och björnar!

Pengar skapar nya oligarker.

Den härskande elitens beslut att gå från mark- till marknads-ekonomi och successivt bevilja marknadspolitiken de nödvändiga frihetsgraderna måste betraktas som den avgörande faktorn bakom västerlandets unika materiella förkovran och förstörelse av bonde-kulturen. I det här perspektivet skall man också se imperialismen (mark/marknades-ekonomi) som en kortvarig övergångsform från feodalism (mark-ekonomi) till kapitalism (marknads-ekonomi). Rikedom har alltid flödat från fattiga knegare till rika makthavare, i alla tider och i alla samhällen. I det feodala samhället var det frågan om mark, medan i det moderna samhället det är frågan om marknad. Förmögenheten är och var mycket snedfördelad, enligt den logaritmiska normalfördelningen. Några få äger det mesta, medan flertalet inte äger något alls. Kapitalism är liksom feodalism båda asymmetriska system.

Det politiska systemet drivs framåt av dialektikens tes och antites. Ibn Khaldun beskrev redan 1382 i sitt stora verk Introduktion till den allmänna historien hur en statsbildning successivt förfaller för att efter 3 generationer braka samman och ersättas av något nytt. Den här insikten är mycket viktig och den gäller inte minst 1800-talets otyglade rövarkapitalism, som under 1900-talet kom att ersättas av en minst lika otyglad rövarsocialism i dess många olika schatteringar och färger. I dagens samhälle har dessvärre bägge dessa rövarsystem smält samman i en bland-ekonomisk skvader, där politiker och affärsmän arbetar tillsammans för att så snabbt och smidigt som möjligt kunna berika sig. Vi har fått ett hippie samhälle, med en hippie kultur och en hippie ekonomi, som i allt väsentligt bygger på Frankfurtskolans idévärld, finansierad och skapad av Felix Weil 1923!

Ekonomismens tidsålder > 1815

roten schild

Det hela började 1815 när England införde sin guldmyntfot. Sedan tog det faktiskt 50 år innan resten av världen följde efter och band sina valutor till guld. Detta mycket stora systemskifte inträffade omkring 1870, när världen fick sin första globala guldmyntfot. Detta system varade fram till 1914 och var under dessa 44 år mycket stabilt. Därefter inträffade en period av kaos som varade fram till 1945, d.v.s under 31 år. Denna period avlöstes av en stabil period under Bretton Woods globala dollarmyntfot, som varade fram till 1973, d.v.s under 28 år. Därefter inträffade ett avreglerat kaos som vi fortfarande befinner oss i.

Under 1920-talet förde Federal Reserve en expansiv penningpolitik (öka penningmängden) som skapade en boom utan like i världshistorien. Men 1929 bytte Federal Reserve fot och började föra en restriktiv penningpolitik (minska penningmängden), vilket skapade en depression utan like. Efter kriget samlade sig politiker i hela världen till krafttag. Det främsta verktyget var naturligtvis Bretton Woods penningpolitiska styrmedel såsom valuta-, kredit- och ränte-reglering. Men även skapandet av byggsektorn och den offentliga sektorn måste räknas hit. Allt detta gjorde efterkrigstiden till en på ytan mycket lugn period, som varade fram till 1973, då Vietnamkrigets inflation och OPEC´s höjda oljepriser blev för mycket, och hela systemet bröt samman. Något som det politiska etablissemanget med glädje gav sitt tysta medgivande till. Ty nu fanns en gigantisk internationell kapitalmarknad som utan kreditvärdering var beredd att låna ut pengar till praktiskt taget vem och vilka ändamål som helst. Anm: Det fanns en möjlighet att rädda guldmyntfoten, genom att höja priset på guld till $100 per ounce. Men Nixon valde istället papperspengar, den enkla men felaktiga lösningen.

Under 60-talet myntade hippieledaren Jerry Rubin uttrycket "Lita inte på någon över 30", och under 80-talet fanns ett liknande talesätt som sa att ingen över 30 år var trovärdig. Historien går igen. Tidsandan och högkonjunkturen skapade under 60-talet Hippie-vänstern med sina tokerier och under 80-talet Yuppie-högern med sina tokerier. Bägge inträffade under och strax efter en lång högkonjunktur, där 1968 och 1988 bör gå till historien som det ungdomliga övermodets triumf över erfarenheten. Och ändå är allt detta bara en logisk konsekvens av en ideologisk ungdomskultur, som växte fram under 1900-talet, och då speciellt efter WW2. Det är bara tolkningen av denna anarkistiska kultur, som skiljer mellan de krafter som utgår från, The vital few and the trivial many. En global marknads-ekonomi är ett i grunden instabilt system som periodvis är stabilt, på ytan.

Banker, företag och börsen är affärsverksamhet UPA

Företagens dubbla italienska bokföring.

Resultaträkning Balansräkning
Intäkter Kostnader Tillgångar Skulder

Den dubbla italienska bokföringen uppfanns i slutet av 1400-talet, och konstruerades enbart för att registrera transaktioner. Men ett modernt företag påverkas av mer än transaktioner, t.ex. inflation. Ett bokslut baserat på transaktioner kan därför aldrig återge tillgångarnas rätta värde, bara dess förvärvskostnader med avdrag för avskrivningar. Eftersom tillgångarnas rätta värde inte har beräknas, så är även bokslutets beräkning av goodwill och eget kapital felaktig.

Hur skall företag värderas?

Det är den långsiktiga tillväxten som skall värderas och för detta finns en teori. Företag med hög uthållig tillväxt skall ha hög värdering, medan företag med låg tillväxt skall ha låg värdering. Vid normal tillväxt och ett normalt vinstläge skall det egna kapitalet värderas till 100%. En risk av 5%, skall ge ett P/E-tal av 20 och en utdelningen som är 5% av det egna kapitalet. Allt enligt Gordon's formel som säger att E/P skall vara lika med avkastningskrav minus tillväxt, vilket i normalfallet ger E/P = risk.

Konjunktur År 0 År 7,5 År 15
Vinst Låg Normal Hög
P/E 20 20 20
P/JEK 37% 100% 270%
Dir-avkastning 13,5% 5% 1,9%

Skilj på företagets värde och aktiens pris!

Priset är en dagsaktuell notering, och det är tillgång och efterfrågan på börsen som bestämmer priset, men för detta finns ingen teori. Under 70-talets lågkonjunktur var efterfrågan extremt svag, medan tillgången på riskkapital och allmänhetens intresse under 90-talets högkonjunktur har varit extremt hög. Avregleringen (privatiseringen) av samhället 1980, Sovjetunionens fall 1989, Internet 1995 och globaliseringen är den främsta förklaringen till börsens totala omsvängning.

För etablerade företag är värdet grunden för all prissättning, men det aktuella priset på aktien kan svänga runt detta värde med en faktor 2.7 över en cykel! För nystartade företag utan track-record går det inte att göra någon värdering alls, varför prissättningen blir en ren gissning! Priset på en aktie behöver därför inte spegla värdet på företaget! Priset lever sitt eget liv! Så var det på 20-talets "folkliga" börs, och så har det även varit på 90-talets dito. När folket går in går vettet ut. Ty folket har inget förnuft, endast känslor. Precis som man förr i tiden trodde att det var stjärnorna som styrde deras liv, tror man idag att det är konjunkturen. Ekonomisk rapportering bygger på myter, och analytikernas uppgift är att sprida förvirring och rädsla. Man pratar upp konjunkturen (raket, komet) och man pratar ned konjunkturen (fritt fall, tillbaka till ruta ett). Blika lilla stjärna där, hur jag undrar vem du är?

Ditt kapital växer med ränta på ränta.

Tillväxt 10% 15% 20% 25% 30%
Kapital 117 1084 9100 70065 497929

Det viktigaste begreppet för en framgångsrik investering är den årliga tillväxten. Ett startkapital av 1 krona som växer med 10% om året i 50 år är värt 117 kronor, men om tillväxten är 25% har samma krona vuxit till 70065 kronor. Budskapet är enkelt och går inte att missförstå. Satsa på ett företag med god tillväxt som arbetar inom en bransch med god uthållig tillväxt. Håll sedan fast vid detta företag, och byt företag endast om tillväxten avtar.

Svea Rikets bank och Gordon's formel.

Bild Riksbanken har sitt upphov i marknadens praxis och insikten att det efter en spekulativ boom finns behov av en långivare i sista hand (lender of last resort). Det är affärsbankerna som lånar ur pengar och det är Riksbanken som får ta hand ta om problemen när festen är slut och räkningen skall betalas. Sådan är rollfördelningen och så har spelet om Svarte Petter fungerat i 250 år. Anm: Bankerna socialiserar sina förluster och privatiserar sina vinster. Räkningen skickas alltid till folket på ett eller annat sätt.

Räntan är priset på pengar, och därför ett oerhört viktigt instrument. Om priset är för lågt exploderar marknaden, om priset är för högt imploderar marknaden. Priset (räntan) kan aldrig bli lägre än noll, varför deflation är ett så farligt tillstånd. Lika farligt är hög inflation, som urholkar spararnas och pensionärernas pengar. Samhällsekonomin måste därför hållas inom ett mycket smalt intervall.

Under efterkrigstiden var realräntan noll. Samtidigt var inflationen hög och alla ränteutgifter avdragsgilla. Detta skapade naturligtvis en enorm efterfrågan på krediter. Räntan var politiskt styrd just för att stimulera bostadsbyggandet, och det byggdes också mycket riktigt 2 miljoner bostäder. Efter en lång period av ständiga devalveringar, lade man om den ekonomiska politiken. Detta skedde samtidigt som Sverige blev medlem i EU. Men då var skadan redan skedd, och Sverige hade fått obotliga skador som kommer att kräva många år av (social)-vård.

Sveriges "boom and bust" varade alltså i 50 år. Den var politiskt styrd av det social-kommunistiska partiet, men hade också stöd av stora delar av det borgerliga blocket. Det var ingen artskillnad utan endast en gradskillnad mellan den tidens två stora, Bertil Ohlin och Tage Ehrlander. Bägge var ju keynesianska fundamentalister precis som den tidens alla andra akademiker som kritiklöst hyllade sin store läromästare John Maynard Keynes nästan som en Gud och General Theory nästan som en Bibel.

Ett land måste välja mellan två ordningar. Antingen sätter man upp ett mål för växelkursen och accepterar den räntenivå som blir följden, eller också sätter man upp ett mål för räntenivån och accepterar den växelkurs som blir följden. Detta är vad Gordon säger, och under denna lag lyder även en svensk riksbankschef!

Federal Reserve och den nya ekonomin

Federal Reserve startade 1913 och är USA:s centralbank. Federal Reserve är ett väldigt missvisande namn eftersom den är privatägd. Federal Reserve äger rätten att trycka dollar och om USA behöver pengar ger man ut obligationer som köps av Federal Reserve. USA har alltså satt sig i skuld hos privata bankirer och måste betala ränta på det lånade kapitalet (statsskulden). Och den räkningen hamnar naturligtvis hos folket, fast dom kanske inte haft någon nytta alls av dessa lånade pengar. Varför USA inte trycker sina egna pengar, och varför man går omvägen över en privatägd bank, när man inte behöver, det är frågan?

I gamla tider var det vanligt att man fördömde uttagande av ränta - både inom islam och kristendom sågs det som syndigt. Men trots det starka religiösa förbudet var det vanligt att ränta togs ut vid lånetransaktioner, i alla fall från tidig medeltid och framåt. Till att börja med var det främst judar, som lånade ut pengar mot ränta, men bruket spreds tidigt till kristna köpmän och bankirer.

Fractional reserve banking.

Under hela 1900-talet har man för 1 troy ounce guld fått 20 barrel olja.
År 1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Olja $/barrel 1,19 1,02 1,71 1,76 1,80 21,59 20,03 26,72 85
Guld $/ounce 20,68 33,85 34,72 35,27 35,94 612,56 383,51 271,45 1405
Guld/Olja kvot 17,4 33,1 20,3 20,0 20,0 28,4 19,1 10,2 16,5

Dagens planekonomiska centralbanksbyråkrati och de fantasisiffror som de hittar på, kommer att få katastrofala konsekvenser. Alla investeringar och alla tillgångsvärderingar som görs idag är felaktiga därför att de baseras på en planekonomisk fantasiränta. Idag lever vi igen med Karl XII:s nödmynt. Såna perioder har förekommit förr men alltid lett till bankrutt med buller och bång. Dagens 36 år gamla planekonomiska experiment är ännu en sådan period som går mot sitt slut, och den 36 år gamla dollarbubblan kan vara på väg att spricka. USA:s storbanker, som äger FED, har med sitt gigantiska falskmynteri i mångtrillionklassen kommit till vägs ände. Det är penningpolitikens fel att västvärlden tappat sitt förstånd och det är systemet med nödmynt som skapat bubblor, konjunkturcykler och satt västvärlden på efterkälken.

Mexicos skuldkris 1982 visade med all tydlighet på en viktig skillnad mellan liberalism och nyliberalism. Enligt liberalismen tar långivarna förlusterna som uppkommer från dåliga investeringsbeslut. Men inte enligt nyliberalismen där låntagarna tvingas till återbetalning av hela skulden, oavsett konsekvenserna för försörjning och välbefinnande hos befolkningen.

Vi har inte detta nyliberala system för att det skulle vara bra för ekonomin. Vi har det därför att politiker och bankirer profiterar så groteskt mycket på det. Adel, präster, borgare och bönder plundrar pigor och drängar på frukterna av deras arbete! Det är direkt upprörande att Federal Reserve ligger bakom denna utplundring av framför allt löntagare, pensionärer och sparare. Detta är ingenting annat än ett feodalt system i nya kläder!