Tuppar & Krigare

Omkring 1100 f.Kr övergick bronsålder i järnålder. Det var en mycket orolig tid, och alla stadsstater i Mellanöstern föll sönder och städer brändes ner. Varifrån erövrarna kom vet man inte, men ett av folken var fenicierna som introducerade handel i stor skala över hela Medelhavet. Deras viktigaste handelsstäder var Byblos, Sidon och Tyros som låg i dagens Libanon. Senare blev Khartago feniciernas huvudstad och en nagel i ögat på Rom.

Europakarta

Civilisationens födelse.

Långt tillbaka i tiden levde folk som nomader, sedan som bönder i närheten av de stora floderna, där man också byggde de första städerna. Varje stad hade sin egen politik, kultur och ekonomi som utvecklades under ständiga interaktioner städerna emellan. Det var också under den här tiden som Konfucius och Lao-tsi trädde fram i Kina, Gautama Buddha i Indien, Zarathustra i Persien och Jesaja i Palestina. Samtidigt som grekiska filosofer diskuterade filosofi och politik, och grekiska dramatiker framförde sina tragedier och komedier. Det tog lång tid innan Europa kunde hävda sig i detta maktspel. Inte förrän krutet kom till Europa på 1300-talet fick Europa ett militärt övertag över kineser, mongoler och turkfolk. Ett övertag som dock förlorades till USA, när det brittiska imperiet ersattes av det amerikanska imperiet. Det är därför inte fel att säga att detta anglo-saxiska imperium har styrt världen ända sedan 1815, med hjälp av sin valuta (£ och $), militär och handel. Detta är den tragiska berättelsen om den europeiska civilisationens uppgång och fall, och det därefter följande förfallet. Anm: civilisation kommer av det latinska ordet civitas som betyder stad.

Arier, ett förhistoriskt krigarfolk.

Det var en gång ett folk som tog makten i Persien (Iran) och Indus för 4000 år sedan. Denna överklass kallade sig för arier, på sanskrit arya och på grekiska aristos. Härifrån kommer ordet aristokrat som betyder ädel härskare, och Iran som betyder ariernas land. Det var Sir William Jones, domare i Calcutta, som år 1786 upptäckte likheterna mellan sanskrit, grekiska och latin, vilka alla med största sannolikhet är varianter av ett gemensamt urspråk. Minnesmärket över denna ariska urkultur är de på språket sanskrit och med alfabetet deva-nagari avfattade Veda-sångerna och persernas heliga Avesta-sånger, som också innehåller Zarathustras förkunnelse. Ifrån den sumeriska ur-kulturen kommer Gilgamesh-eposet och Hammurabis lagtext skriven med kilskrift på en 2 meter hög sten. Anm: arie (arya) betyder ädel eller adel, kratos betyder styrka eller makt. Motsatsen till aristokrati är demokrati. Bägge kan vara meritokratier, men den chansen är mycket liten.

Hunner & Mongoler, ett förhistoriskt krigarfolk

Dessa nomadfolk kom från den stora centralasiatiska stäppen, och skapade världens största imperium. Två gånger anföll dessa folk Europa. Först hunnerna på 400-talet under Attila och sedan mongolerna på 1200-talet under Djingis khan. Mongolen Babur erövrade Indien 1526. Men även Kina hade problem med dessa nomadfolk, och därför byggde kejsar Qin för 2300 år sedan den första kinesiska muren. Den andra muren byggdes 300 år senare av kejsar Han, och den tredje muren byggdes av kejsar Ming på 1300 talet. Anm: Ett annat folk är skyterna som kom från samma trakter som hunner och mongoler. Hunnerna har fått sitt namn efter det kinesiska ordet Xiongnu.

Kreti & Pleti, ett förhistoriskt sjöfararfolk.

Ön Kreta med sitt centrala läge i östra Medelhavet har haft en oerhört betydelse för utvecklingen i området. Kretensare, greker och kartager (fenicier) har haft en gemensam egeisk kultur, och inte minst ett gemensamt alfabet. Peliset var det egyptiska namnet på Kreta, som också fått ge namn åt Palestina och dess invånare filistéerna. Kanske var det så att Medelhavets alla olika kultur strålade samman på ön Kreta och där i lugn och ro kunde utvecklades till något nytt? Hur som helst gick kulturen under år 1620 f.Kr, när ett stort vulkanutbrott med efterföljande tsunami inträffade på ön Santorini (Thera), 10 mil från Kreta! Anm: Fenicierna skapade ett alfabet med konsonanter ungefär 1000 år före Kristi födelse, och grekerna utvecklade det västerländska alfabetet genom att lägga till vokaler. Det grekiska ordet för purpur är foinikes som blev till fenicier.

Kretas arvtagare var alltså Grekland och Kartago. Deras storhetstid varade i ungefär 1000 år, innan Romarriket besegrade dem bägge och gjorde Medelhavet till ett Mare nostrum. Därmed var brytningen mellan nord och syd ett faktum, och Medelhavets norra strand fick ett övertag över Medelhavets södra strand, som sedan dess aldrig har upphört. Rom var militärmakten med sin starka flotta och armé, medan Grekland blev kulturmakten med sitt språk som talades i alla stora städer runt Medelhavet. Av den en gång så stolta forntidskulturen var det endast religionens många myter och bilder som levde vidare.

Kelter & Galler, ett förhistoriskt folk.

Hela Central-Europa befolkades för 3000 år sedan av kelterna, ett folk som grekerna kallade för Galater medan romarna kallade dem för Galler. På Irland, Wales och Skottland bor idag ättlingar till detta folk, och där talas fortfarande på vissa platser det gaeliciska språket. Anm: galler (gallus) betyder tupp, gala.

Germaner & Goter, ett förhistoriskt folk.

Norr om kelter och galler bodde germanerna som bestod av många stammar, bl.a svear, goter (göter, guter) och vandaler. Svearna bodde i Skandinavien, medan Goter och Vandaler bodde i nuvarande Polen. Men under 200-talet vandrade Goterna till ett område norr om Svarta havet, medan Vandalerna vandrade västerut mot Spanien och år 409 bosatte sig i provinsen Baetica, som av morerna fick namnet Andalusien (al-Andalus = vandalernas land). Germanernas krigare bar alltid en skyddsväst av björnskinn, en bärsärk (av orden ber (björn) och serkr (särk), engelska berserk). Joseph Arthur de Gobineau (kabinettschef under Alexis de Tocqueville) skrev 1853 boken Essai sur l'inégalité des races humaines som starkt påverkade tidsandan. Anm: german kommer av ordet gere (guerre) som betyder spjut, varför ordet german betyder man med spjut, d.v.s krigare.

Etrusker & Romare, ett förhistoriskt folk.

Söder om Alperna, i mellersta Italien bodde etruskerna som bland annat anlade staden Rom, som på sikt kom att konkurrera med Veji om den ledande rollen i området. Galler och etrusker plundrade Rom år 387 f.Kr. och gallerna slog sig ned bland etruskerna på Po-slätten. Anm: etrusk är namnet på det folk som bodde i Etrurien, det nuvarande Toscana.

Därmed är spelplanen lagd och Europas historia kommer från 400 f.Kr att bestämmas av romersk militär (feodalism), grekisk kultur (förnuft), judisk religion (moral) och germanskt företagande (kompanier).

Republiken Rom från 400 f.Kr. till 476 e.Kr.

Staden Rom erövrade etruskernas Veji år 396 f.Kr., och därmed startade en romersk expansion som varade i 400 år. Genom en stor reform 367 f.Kr. skapades res publica, det klassiska republikanska systemet, med en ämbetsmanna-adel (nobilitas) i toppen och ett proletariat (proles) i botten. Den tidens stormakter, Hellas och Kartago besegrades år 146 f.Kr., då bägge blev romerska provinser. Då inbördeskrig utbröt i Rom, gick Julius Caesar som befann sig i Gallien över floden Rubicon vid Ravenna år 49 f.Kr., grep makten och utropade sig till kejsare några år senare. Alea jacta est (tärningen är kastad).

Det Romerska Imperiet från 31 f.Kr. till 476 e.Kr.

År 9 framryckte Publius Quintilius Varus med 3 romerska legioner (3x5.000 man) mot Elbe, men på hemvägen blev armén förintad av germanhövdingen Hermann (Arminius) i slaget vid Teutoburger Wald. Därmed var imperiets expansionen norrut stoppad och den romerska armén tillbakadriven till Köln.

Journalisten Paulus' nyhetsbrev om den judiske Guden (jahve, messias, avlaren), ökade ytterligare förvirringen bland Roms patricier och plebejer, även om den romerska centralmakten betraktade de första kristna som en judisk sekt sprungen ur den judisk-mosaiska traditionen. En av de mest egendomliga fenomenen i västerlandets historia är kristendomens transformation från en judisk sekt till en separat icke-judisk religion. Det är i denna process, som vi finner ursprunget till den kristna antisemitismen, och Nya testamentet bär djupa spår av urkyrkans besvikelse över att inte hela det judiska folket anslöt sig till tron att Jesus var Messias. Anm: Det finns två judiska grupper, ashkenazi från Khazaria och sefarder från Spanien och Mellanöstern. Folket i Khazaria övergick till judendomen omkring 800 e.Kr och spred sig därefter till Europa.

Den 11 maj 330 beslutade kejsar Constantinus om en ny huvudstad på Bysans gamla plats vid Bosporen. Därmed var en delning av Romarriket och Kyrkan i praktiken genomförd, även om det dröjde till år 395 innan riket officiellt delades i två delar. Och därmed var ett politiskt försvagat Rom dömt att gå under i striderna med germanerna. Västgoternas Alarik plundrade Rom år 410 och vandalernas Geiserik år 456. Germanen Odovakar, officer i den romerska armén, erövrade Rom år 476, vilket innebar slutet för Romarriket, men också starten för ett germanskt Europa med Ravenna som huvudstad (Teoderik den store ligger begravd här).

Jesus är en historisk person, men Kristus är en mytisk fantasifigur.

Messias (Meshicha på arameiska) är en gammal judisk myt (Jesaja), som ligger till grund för kristendomen. Utan Messias-myten inget Nytt Testamente och inga kristna kyrkor, varken den katolska eller den ortodoxa. Det var judarna Petrus och Paulus som med sina brev levandegjorde myten genom att gestalta barfotapredikanten Jesus som Messias (Kristos på grekiska), och det var biskop Ignatius i Antiokia som skapade den litterära gestalten Jesus Kristus. Mot denna Kristus-kult vände sig biskop Arius i Alexandria som hävdade att Jesus inte var gudomlig (Christos), utan endast en fullkomlig människa. En åsikt som delas av judar och muslimer, som ser Jesus som en profet. Men det var biskop Athanasius som utvecklade dogmerna och som kom att bekämpa alla oliktänkande och då speciellt gnostiker. Ett exempel på detta är kriget mot katarer och inrättande av inkvisitionen. Anm: Muhammed (570-632) är även han en mytisk figur. Den första livsbiografin skrevs av Muhammed Ibn Ishaq Ibn Yasar, mer allmänt kallad Ibn Ishaq (704-773). Den heter Al Maghasi och skrevs alltså ca 150 år efter Muhammeds död. Att Muhammed skulle vara författaren till Koranen är helt osannolikt! Det är nog andra personer med egna politiska syften som lägger dessa ord i hans mun!

German-tiden från 476 till 1500

Efter germanernas grandiosa seger över Romarriket kunde de germanska stammarna äntligen börja återta de gamla områden som gått förlorade till Romarriket. Skapandet av Europa kunde ta sin början. Franker och burgunder bosatte sig i Gallien (bourgogne), longobarder i Italien (lombardiet), angler och saxer i England, svear och goter i Kiev (Gårdarike) samt visigoter i Spanien. Venderna och andra slaviska stammar kom efter in i germanernas gamla område i det vakuum som uppstått. Men även araberna började röra på sig efter romarrikets fall. Araberna landsteg år 711 på pyreneiska halvön, besegrade västgoternas Roderik, och utgjorde ett hot, som dock Karl Martell lyckades avvärja i slaget vid Poitiers år 732. Morerna drog sig tillbaka till söder om floden Iberus (Ebro) och även om kalifatet i Cordoba 755-1031 var ett problem var den västra flanken i praktiken säkrad, men ännu återstod att säkra den östra flanken. Anm: morer (moro) betyder svart som i Morocco.

Vid denna tid pågick i Genua kriget mellan påvens guelfer och kejsarens ghibelliner, samtidigt som den katolska missionen nådde Norden och den ortodoxa Kiev och Moskva. År 952 antogs den romersk-katolska tron som statsreligion av Harald Blåtand, hövding i Jelling (Gorms son). År 988 antogs den grekisk-ortodoxa tron som statsreligion av Vladimir den store, storfurste av Kiev (Ruriks sonsonson). Island kristnades på Alltinget år 1000. Hövding Olof Skötkonung kristnades i Husaby år 1008, och några år senare hövding Olav Haraldsson i Trondheim (Nidaros). Allt enligt principen en Gud en Kung. Med den nya religionen kom också ett nytt juridiskt system baserat på den kanoniska rätten, som på 1100-talet sammanställdes av den italienske munken Gratianus. Därmed står corpus juris canonici mot corpus juris civilis, d.v.s. moral står mot juridik.

Anm: Det folk som eliten tvingade på kristendomen var ett naturfolk som levde i naturen, av naturen och som dyrkade en besjälad natur. Deras religionen var en naturreligion där prästen (shamanen, druiden, nåjden) var en framträdande person. Den kristna missionen misslyckades, ty de nordliga folken har i själ och hjärta aldrig glömt sin gamla religion. För de nordliga folken är och förblir skogens kultur viktigare än öknens kultur.

Men samtidigt som Nordeuropa började kristnas uppstod i Sydfrankrike ett motstånd mot centralmakten och den katolska läran. Det var Katarerna (katharos) i Languedoc som höjde upprorsfanan, och från vilka vi fått ordet kättare. För att bekämpa dessa gnostiker (manikéer, arianer) inrättade Katolska Kyrkan dominikanerorden och inkvisitionsdomstolar, som 1216 fick huvudansvaret för att systematiskt uppspåra och rannsaka kättare, alkemister, spåmän och häxor.

I söder behärskade Konstantinopel infarten till Svarta Havet. På grund av sitt strategiska läge blev Konstantinopel (Miklagård) under lång tid Europas mäktigaste stad. Genom handel med Ryssland, Kina, Indien och som sidenvägens slutstation hade staden blivit omätligt rik. Dogen av Venedig, Enrico Dondolo lyckades under 4:e korståget 1204 erövra denna stad, krossa det ortodoxa Östromerska riket och flytta all handel till Italien. När sedan Venedig även lyckades besegra Genua 1381 efter ett sekellångt krig var Venedigs handelsherravälde totalt. Men Konstantinopels fall öppnade också dörren för turkarna som lyckades inta staden 1453 och därmed var vägen öppen för det Osmanska riket att expandera vidare västerut ända fram till Wien, där turkarna dock stoppades 1683.

I väster behärskade Köln handeln på Nordsjön. Den westfaliska Hansan bildad 1157 bestod av städerna Köln, Soest, Dortmund, Münster, Brügge, Danzig, London (Stahlhof), med Köln som den ledande staden.

I öster behärskade Visby infarten till Finska viken. Den gotländska Hansan bestod av städerna Visby, Riga, Tallinn (Reval) och Novgorod (Holmgård), där gutarna redan under vikingatiden bedrivit handel genom ett eget faktori (Gutenhof). Under 3:e korståget 1191 ryckte Tyska ordens riddare och köpmän fram utefter östersjökusten, men nådde aldrig speciellt långt in i landet. Expansionen österut gick i stå, och tog definitivt slut när Polen och Litauen besegrade Tyska orden i slaget vid Tannenberg 1410.

I norr behärskade Hedeby (Schleswig) infarten till Östersjön. Staden hade anlagts 808 av hövding Godfred och blev under mycket lång tid Nordeuropas mäktigaste handelsstad. Vilket naturligtvis inte sågs med blida ögon av kung Knut Eriksson, som år 1170 ingått ett traktat med hertig Henrik Lejonet av Sachsen, Lübecks grundare. Erik Erikssons svåger Birger Jarl anlägger 1252 Stockholm, och samma år får Hansan handelsrättigheter i staden, och monopol på all järnhandel i Riket. Sedan den danske kungen Valdemar Atterdag brandskattat Visby 1361, bildade Hansan 1367 en federationen, som krossade det danska östersjöväldet och gav Hansan ökade privilegier i både Sverige och Norge. Men Hansastädernas ekonomiska system, som hade ersatt vikingatidens småskaliga handel, gick mot sitt slut när 1500-talets nationalstater började ta över och handeln blev storskalig. Hansans roll i Nordeuropa övertogs av Holland, med Amsterdam i spetsen. Den vendiska Hansan bestod av städerna Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Magdeburg, Bremen.

Jorden är rund, och till 75% täckt av vatten

Martin Waldeseemüllers världskarta 1507Medeltidens världsbild byggde helt på Cladius Ptolemaios Geographia hypogesis som hittades i Konstantinopel på 1200-talet och som 1409 hade översatts till latin av Jacobus Angelus. I denna världsbild fanns bara tre kontinenter Europa, Afrika och Asien omslutna av vatten. Tittade man på denna karta skulle det alltså vara möjligt att segla till Kina om man seglade västerut och om jorden var rund. En grek vid namn Eratosthenes hade redan för 2200 år sedan beräknat jordena omkrets till 4000 (50x80) mil. Det var denna världsbild, och en karta av Henricus Martellus, som fick sjöfarare att ge sig av ut på okänt hav. Martin Waldseemüllers karta från 1507 bygger helt på Martellus karta, med MW's tillägg av Amerika. Klicka på kartbilden för en förstoring.

I slutet av 1400-talet kom fyra sjöfarare att förändra världen. Christofer Columbus upptäckte Västindien. Vasco da Gama seglade till Indien genom att runda Afrika. Americo Vespucci gjorde flera resor till Sydamerika. Fernão de Magalhães seglade Jorden runt. Erövrandet av Amerika kunde börja. Det man fann var stora mängder silver och guld. Det var tusentals ton silver och hundratals ton guld som kom att skeppas till Spanien. Silver var mycket viktigt eftersom det var den enda vara som kineserna accepterade som betalning för sina varor. På så sätt hamnade alltså silvret från Amerika i Kina. Efter några årtionden var de Europeiska länderna absolut världsledande. En situation som varade i 400 år, då det stora inbördeskriget i Europa gjorde att USA kunde ta över som det mäktigaste landet på jordklotet. Det var alltså splittring och avundsjuka länderna emellan som gjorde att Europa förlorade sin ledande ställning.

Därmed är en ny spelplan lagd och Europas historia kommer från 1492 att bestämmas av kampen mellan fransk, spansk, portugisisk, engelsk och holländsk kolonialism.

Reformation och Revolution från 1500 till 1789

1517 steg en german vid namn Martin Luther fram och spikade sina 95 teser på slottskyrkoporten i Wittenberg. Efter Augsburg var brytningen med den katolska kyrkan total och hela Germanien anslöt sig till den nya läran. Protestantismen hade segrat och även om katolikerna försökte med en vidrig motoffensiv så fastställde 30-åriga kriget gränsen mellan dessa läror som naturligtvis drogs vid Rhen. Därmed var den religiösa kartan färdigritad och överensstämde till fullo med den fysiska kartan.

Men reformationen rörde inte bara religiösa frågor utan även politiska och ekonomiska. Ingenjörer konstruerade maskiner, entreprenörer drev industrier, affärsmän grundade banker och journalister startade tidningar. För första gången i historien såg industrialismen dagens ljus. I Germanien hade borgerligheten redan under 1600-talet börjat tröttna på det kungliga enväldet och de adliga-kyrkliga klassernas privilegier och man lyckades genomdriva ett nytt samhällskontrakt utan alltför stor blodsspillan. I England redan år 1689, medan Sverige kom in som god tvåa redan år 1718 och Amerika som god trea år 1787. I Gallien med sina starka feodala motsättningar blev den revolution som till sist kom till stånd år 1789 en mycket blodig och långvarig historia. Den franska revolutionen började som en borgerlig revolution efter amerikansk förebild, men övergick efter 3 år i en socialistisk motreaktion, när männen klädda i långbyxor (sans-culottes) tog makten. Man kan därför säga att den engelska revolutionen var startskottet för kapitalismen, medan den franska revolutionen var startskottet för socialismen. Fast det var kanske inte meningen. Anm: En bidragande orsak till franska revolutionen var utbrottet av vulkanen Laki på Island 1783, som skapade död och svält över hela Europa under flera år.

Filosofen Voltaire uppmanade folket att krossa kyrkan, synagogan och moskén (écrasez l´infâme), medan Montesquieu skrev om rättvisan (liberté - egalité - fraternité), och Adam Smith skrev om ekonomi (den osynliga handen). Robespierre, Marx, Lenin, Stalin, Mao, Castro, Palme är några av många revolutionärer som plockade upp filosofens kastade handske, men som grovt underskattade både de praktiska och de teoretiska svårigheterna med att bygga ett nytt samhälle och den tid det tar. Folket och dess fanatiska ledare, som trodde på snabba resultat, gjorde sig helt följdriktigt av med både adelskap och prästerskap och ersatte dessa med politiker (jurister), som nu skulle både leda och frälsa sina undersåtar. För att denna Don Quijote-typ hjälpligt skulle kunna kommunicera med sina väljare introducerade de intellektuella ett nytt språk; det sociala (patron-client) språket.

Samtidigt med franska revolutionen pågick den industriella och den vetenskapliga. Dessa tre revolutioner hade ingenting med varandra att göra och dom var helt oberoende av varandra. Däremot var konsekvenserna av dessa samtidiga revolutioner förödande. Att på kort tid introducera ett nytt samhällssystem, ett nytt produktionssystem och ett nytt naturvetenskapligt tänkande och att göra detta utan konflikter var naturligtvis en fullständigt omöjligt uppgift. Det är lätt att göra revolution, men att konflikterna skulle bli så många och så långvariga var det nog ingen som hade tänkt sig.

Anm: Även Sverige hade sin revolution. 1792 mördades Gustav III och 1809 avsattes hans son Gustav IV Adolf i en oblodig militärkupp. Bakom bägge dessa händelser stod adeln! Alltså var det inte folket som gjorde revolution utan adeln!

Därmed är en ny spelplan lagd och Europas historia kommer från 1789 att bestämmas av kampen mellan fransk socialism, amerikansk kapitalism och tysk konservatism.

Socialstaten från 1789 till idag

I England avskaffades slaveriet 1807, men bara inom hemlandet. Men stenen var satt i rullning, och övriga länder följde snart efter, en efter en. Men den stora frågan var naturligtvis vad som skulle ersätta slaveriet. Inom den akademiska världen tog debatten fart. Mängder med forskare tog sig an problemet, och presenterade sina mer eller mindre utopiska idéer. Men i praktiken hände ingenting, utan arbetet fortsatte att utföras under slavliknande förhållanden, som så många författare har vittnat om. Det var först mot slutet av 1800-talet, när arbetarna hade börjat organisera sig både fackligt och politiskt, som man kunde skönja en viss förbättring av arbetsvillkoren.

En av dessa akademiker var Karl Marx vars manifest för lantarbetar-proletariatet spreds över hela Europa. Det blev också i Ryssland med ett vidrigt feodalt slavsystem, där folket var liveget, som Lenin och Stalin kunde genomföra Marx's kommunistiska manifest och proletariatets diktatur. Övriga delar av Europa, som inte var lika feodalt efterblivna som Ryssland, fick en blandning av feodalism och liberalism som gick under eufemismen social-liberalism.

Anm: Den ryska revolutionen planerades och genomfördes av judiska aktivister som Trotsky och Lenin med ekonomiskt stöd av amerikanska judiska bankirer, främst Jakob Schiff. Bidragande i finansieringen var även Olof Aschberg genom Nya Banken i Stockholm.

Första och andra världskriget - det stora kriget om oljan.

1712 konstruerade Thomas Newcomen den första användbara ångmaskinen. 1834 sjösattes den första moderna båten med ångmaskin, stålskrov och propeller. 1884 konstruerade Charles Parson den första ångturbinen. Redan 1906 (HMS Dreadnought) började den engelska flottan ersätta sina VTE ångmaskiner med Parsons ångturbiner. Från början eldade man dessa med inhemskt stenkol men redan 1913 övergick man till utländsk olja som drivmedel. För att trygga leveranserna av olja till flottan bildades Anglo-Persian Oil Company, senare BP. Därmed kom även första världskriget att handla om tillgången på olja. Anm: Produktionen av råolja uppgick under WW1 till 310 megaton, där USA och Ryssland stod för 80%!

Första världskriget startade den 28 Juli 1914, när Österrike anföll Serbien. Tyskland ställde upp på Österrikes sida, medan Ryssland, Frankrike och England stödde Serbien. Därmed startade ett stormaktskrig som varade i 5 år. Den engelska flottans blockad av tyska hamnar avgjorde kriget och ett svältande Tyskland lade ned vapnen den 11/11 1918. Men USA, England, Frankrike och Ryssland bröt stilleståndsavtalets 14 punkter och lade av politiska och ekonomiska skäl skulden på Tyskland, som orättsvist fick bära hundhuvudet för kriget. Därmed lades grunden för ett nytt världskrig, som kom att utkämpas mellan Sovjetunionen och NaziTyskland. Anm: I fredsfördraget av den 28 Juni 1919 fick Tyskland inte ha någon arme´, inget panzar, ingen flotta, inget flyg och ingen tung krigsindustri. Den 9 november 1918 abdikerade Wilhelm II och flydde till Nederländerna och samtidigt utbröt tyska novemberrevolutionen. Ett år senare införde man en socialistisk republik, vilket öppnade dörren för Hitler som 1933 tog makten i en statskupp! Då fanns varken pengar eller krigsmakt, men 6 år senare startade Hitler ett världskrig. En gigantisk dumhet! Läs också om Hitlers Riksbankschef Hjalmar Schacht och MEFO!

Balfourdeklarationen av den 2 november 1917. Den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour skriver till lord Walter Rothschild, ledaren för det judiska samfundet i England, att den brittiska regeringen stöder förslaget att upprätta ett judiskt hemland i Palestina, dock under förutsättning att detta inte skulle komma att påverka den i Palestina redan boende arabiska befolkningen. År 1917 var Palestina fortfarande formellt en del av det Osmanska riket men blev efter första världskriget ett brittiskt protektorat. Anm: Der Judenstaat skriven av Theodor Herzl 1896, var en handlingsplan för familjen Rothschild att genomföra. Baron Edmond de Rothschild avslog emellertid Herzl's plan, eftersom han fruktade för repressalier mot judarna och mot sitt eget företag.

Börskraschen den 24 oktober 1929. Före 1929 fick NSDAP ungefär 4% av rösterna i allmänna val, efter 1929 steg siffran till 40%. Händelsekedjan ser ut så här; Federal Reserve ==> 1929 ==> Hitler ==> Andra världskriget! Slutsats: Federal Reserve skapade indirekt andra världskriget! Så enkelt var det!

Andra världskriget startade den 1 September 1939, när NaziTyskland anföll Polen. Den 22 Juni 1941 anföll NaziTyskland Sovjetunionen med tre armégrupper med en million man i varje. Armégrupp Nord anföll Leningrad, armégrupp Mitten anföll Moskva och armégrupp Syd anföll Stalingrad. Men ingen av armégrupperna uppnådde sina mål utan slogs tillbaka. Därmed var blixtkriget förlorat för NaziTysklands del, och Sovjetunionens överlägsenhet i soldater, flyg och pansar tog ut sin rätt. NaziTyskland hade behövt en dubbelt så stor välutrustad motoriserad krigsmakt med tillhörande krigsindustri och oljeindustri för att ha haft en möjlighet i ett krig mot Sovjetunionen! Speciellt flygplan, panzar, radar och ubåtar hade redan från början av kriget behövt vara många fler och bättre! Abwehr var en katastrof, som läckte som ett såll! Krypterings-maskinerna G-skrivare, Enigma och Lorenz var heller inte tillräckligt bra, utan koden (pseudo random) kunde knäckas av fienden med hjälp av spionen Hans-Thilo Schmidt! Kriget mot bolsheviker och zionister, utfördes av Himmlers Schutzstaffel och på Hitlers direkta uppdrag! Hitler som var führer = kansler och överbefälhavare, var en urusel militär strateg och en ännu sämre taktiker, som drog in Tyskland i ett förödande krig! Hitlers politik var med andra ord en megakatastrof för Tyskland och för det tyska folket! Hitler förlorade kriget, därför att han alltid prioriterade NSDAP framför militären! Titta gärna på Andrew Roberts analys Därför förlorade Hitler kriget. Titta gärna på Victor Davis Hansons analys Därför förlorade Hitler kriget.
Anm: De oljerika länderna (USA och USSR) besegrade de oljefattiga (Tyskland och Japan)! Andra världskriget handlade om tillgången på olja, som till 92% kontrollerades av USA och USSR! Läs också om gruvan i Merkers, Thüringen! Efter krigsslutet tvångsförflyttades 12 millioner tyskar från östeuropa till Tyskland, utan att västmakterna höjde ett finger mot Stalin!

Militära och civila förluster under WW1-WW2 samt militär produktion under WW2.
Land WW1 WW2 Olja Tanks Flyg
millioner millioner megaton antal antal
Tyskland + Österrike + Turkiet 5 8 33 50000 90000
Ryssland + Serbien 5 25 110 105000 160000
Frankrike + England + USA 3 2 900 120000 455000
Polen + 3 millioner judar 0 6 0 180 420
Japan 0 3 5 2500 76000
Kina 0 20 ? ? ?
Spanska sjukan A(H1N1) 50 ? - - -
Total 63 64 1100 275000 811000

Europas konservativa borgerlighet knäcktes under WW1-2 av ett kapitalistiskt USA och ett kommunistiskt Sovjetunionen, och Europa fick finna sig i att spela tredjefiol i den stora världsorkestern. Det är nu världen blir uppdelad i fyra sfärer med fyra helt olika politiska system. En amerikansk liberalism, en sovjetisk kommunism, en kinesisk maoism och en europeisk korporativism. Som alla kom att utvecklas till olika varianter av kamrat-kapitalism, på engelska crony-capitalism.

Därmed är ännu en spelplan lagd och Väst-Europas historia kommer från 1945 att bestämmas av amerikansk militär (högteknologisk), amerikansk kultur (skräp), amerikansk politik (imperialism) och amerikanskt företagande (kapitalism). Bretton Woods-1944, FN-1945, IMF-1945, CIA-1947, GATT-1947, NATO-1949, EU-1951, Bilderberg-1954 och ERT-1983 är nio övernationella mycket mäktiga organisationer som skapades efter kriget för att försvaga nationalstaterna, driva fram en globaliserad värld och skapa en ny ekonomisk världsordning! Dollar blir global reservvaluta, vilket USA naturligtvis utnyttjar till sin egen fördel genom att inte betala för sin levnadsstandard, sin krigsmakt och sina militärbaser. Denna arrogans att leva på lån utan teckning, fractional reserve banking, resulterar i att USA 1971 släpper guldmyntfoten och går över till pappersmyntfot. Se Harry Dexter White, USA's chefsförhandlare i Bretton Woods.